2014-09-21 16:00 CEST
zero Gaming - zero fun, zero skill, zero sense

zZz

Austria
0:2
best of three
Aomine Daiki

AO

Serbia
      Logs ()
      Time User Action Details

      Comments